הליך חדלות הפירעון מתחיל בהגשת בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון וניתן לומר כי למעשה, הבקשה לפתיחת הליכים, או יותר נכון לומר הצו לפתיחת הליכים שניתן בעקבותיה, היא הגרסה החדשה והמעודכנת של חוק חדלות הפירעון לצו הכינוס שניתן בפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980.

סעיף 102 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 (להלן: "החוק") קובע כי:

102. אלה רשאים להגיש בקשה לצו לפתיחת הליכים לגבי יחיד:

(1)  היחיד;

(2)  נושה;

(3)  היועץ המשפטי לממשלה.  

הבקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון מוגשת בשלב הראשון של ניהול הליך חדלות פירעון, שלב שמכונה תקופת הביניים, שמתחיל בהגשת הבקשה ומסתיים במתן הצו לשיקום כלכלי שלאחריו מתחילה תקופה הנקראת תקופת השיקול הכלכלי.

מי רשאי להגיש את הבקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון-

בסעיף 102 אנו למדים כי ישנם שלושה גורמים הרשאים להגיש את הבקשה- יחיד, שהוא כל אדם מעל לגיל 18 שהסתבך בחובות והגיע למצב שהוא אינו יכול לשלם אותם, נושה של אותו חייב (בכפוף להגבלות ולתנאים מסוימים) והיועץ המשפטי לממשלה.

כאשר יחיד מגיש את הבקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון הוא מגיש אותה לממונה ואילו כאשר נושה או היועץ המשפטי לממשלה יגישו את הבקשה, הם יגישו אותה לבית המשפט.

בהמשך, סעיף 103 לחוק קובע כי:

103. (א)  בקשת היחיד לצו לפתיחת הליכים תוגש לממונה לפי הוראות פרק ב': צו לפתיחת הליכים לבקשת יחיד שסך חובותיו עולה על 149,559.6 שקלים חדשים.

           (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), בקשה לצו לפתיחת הליכים של יחיד שסך חובותיו אינו עולה על 149,559.6 שקלים חדשים תוגש לרשם ההוצאה לפועל לפי הוראות פרק י"ב: הליכי חדלות פירעון לגבי יחיד בעל חובות בסכום נמוך.

           (ג)   בקשת הנושה ובקשת היועץ המשפטי לממשלה לצו לפתיחת הליכים יוגשו לבית המשפט לפי הוראות פרק ג': צו לפתיחת הליכים לבקשת נושה או היועץ המשפטי לממשלה.  "

כאמור בסעיף 103 את הבקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון צריך להגיש לממונה, שהוא עובד מדינה שתפקידו לנהל ולפקח על ההליכים, באותו מחוז שבו היחיד גר, עובד או במקום שיש לו בו נכסים.

אם לגבי אדם מסוים אף אחד מאלה לא רלוונטי אז צריך להגיש את הבקשה במחוז ירושלים.

סעיף 104 לחוק מפרט את הפרטים אותם יש לכלול בבקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון ואת המסמכים אותם יש לצרף:

מהם התנאים המצטברים להגשת הבקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון ואילו מסמכים יש לצרף-

104. (א)  היחיד רשאי להגיש לממונה בקשה לצו לפתיחת הליכים (בחלק זה – בקשת יחיד), בהתקיים כל אלה:

(1)   הוא נמצא בחדלות פירעון או שהצו יסייע כדי למנוע את חדלות פירעונו;

(2)   סך חובותיו עולה על 149,559.43 שקלים חדשים.

           (ב)  לבקשה יצרף היחיד את אלה:

(1)   תצהיר, בטופס שקבע השר, כי מתקיימים בו התנאים להגשת הבקשה;

(2)   דוח הכולל את הפרטים שלהלן לגבי השנתיים שקדמו למועד הגשת הבקשה, כשהוא ערוך לפי טופס שקבע השר מאומת בתצהיר הנתמך במסמכים:

(א)   פרטים לעניין נכסיו, הכנסותיו, הוצאותיו, חובותיו והתחייבויותיו, לרבות פרטי חשבונות הבנק שלו, ערובות שנתן, ופרטי זהותם של נושיו ושל מי שיש לו חוב ליחיד;

(ב)   תביעות והליכי גבייה שהוא מנהל או המתנהלים נגדו;

(ג)    מקצועו והשכלתו;

(ד)    פרטים הידועים לו לעניין נכסיהם של בן זוגו, ילדיו הקטינים וכן ילדיו הבגירים שפרנסתם עליו, הכנסותיהם, הוצאותיהם, חובותיהם והתחייבויותיהם, לרבות פרטי חשבונות הבנק של בן זוגו;

(3)   כתב ויתור על סודיות והסכמה למסירת מידע בעניינים ומהגורמים כמפורט להלן:

(א)   מידע לעניין כתובתו, נכסיו, חובותיו, גובה הכנסתו ומקורות הכנסתו – מכל גורם לרבות גוף ציבורי כמשמעותו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, אך למעט גוף המנוי בטור א' בחלק א' לתוספת הראשונה ורשות המסים בישראל;

(ב)   מידע לעניין מצבו הכלכלי ולעניין יציאותיו מישראל וכניסותיו לישראל – מכל גורם המנוי בטור א' בחלק א' לתוספת הראשונה בעניינים המפורטים בטור ב' שלצדו.

           (ג)   בדוח כאמור בסעיף קטן (ב)(2), רשאי היחיד לציין פרטי מידע מסוימים כפרטי מידע המכילים מידע אישי רגיש בעניינו שהוא מבקש לא יימסרו לעיון הנושים, ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 107(ב).

           (ד)  בקשת היחיד תוגש לממונה במחוז שבו הוא מתגורר או שבו נמצא מקום עסקו העיקרי או נמצאים נכסיו, ובהעדר מחוז כאמור – בירושלים, וניתן להגישה גם באופן מקוון; לעניין זה, "מחוז" – בהתאם לאזורי השיפוט של בתי המשפט המחוזיים שקבע שר המשפטים לפי סעיף 33 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984.

מהי הבקשה למתן צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון

תוך כמה זמן נדרש הממונה להעניק את הצו-

ככלל, בסעיף 105 לחוק נקבע כי הממונה ייתן ליחיד מגיש הבקשה את הצו לפתיחת הליכי חדלות פירעון תוך 30 ימים מרגע הגשתה, אולם בפרקטיקה במקרים רבים לוחות הזמנים הללו מתארכים בין בשל עומס עבודה רב של הממונה על הליכי חדלות הפירעון ובין בשל השלמות מסמכים שנדרשות בתיקים.

105. (א)  מצא הממונה כי מתקיימים התנאים המנויים בסעיף 104(א), ייתן, בתוך 30 ימים ממועד הגשת בקשת היחיד, צו לפתיחת הליכים.

           (ב)  לשם החלטתו לפי סעיף קטן (א), רשאי הממונה לעיין בדוח שהגיש היחיד לפי סעיף 104(ב)(2) ולקבל מידע, לרבות באופן מקוון, מהגורמים המנויים בסעיף 104(ב)(3), לפי הוראות אותו סעיף.

           (ג)   סבר הממונה כי אין די במידע שבידו כדי לקבל החלטה בבקשת היחיד, רשאי הוא לדרוש מהיחיד מידע נוסף הדרוש לו לשם כך או לזמנו לדיון לפניו; דרש הממונה כאמור, ייתן את החלטתו בתוך 30 ימים ממועד קבלת המידע או תום הדיון.

מרגע קבלת הבקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון ומתן הצו לפתיחת הליכים נאסר על החייב לבצע כל פעולה בנכסים שלו  בגלל שלמעשה הנכסים שלו מיועדים מאותו הרגע להיכנס לקופת הנשייה לשם תשלום הוצאות הליך חדלות הפירעון ותשלום, ככל הניתן, של החובות לנושים שנוצרו עד למתן הצו לפתיחת הליכים.

כאן המקום להדגיש כי ההליך יחול ברוב המוחלט של המקרים, על חובות שנוצרו לפני מתן הצו וכמובן שאין מדובר באישור ליצירת חובות חדשים שכן הליך חדלות הפירעון ועיכוב ההליכים שניתן בו, לא יחולו על חובות חדשים שנוצרו לאחר מתו הצו לפתיחת הליכים.

כמו כן, אסור לחייב להסדיר חובות לנושים באופן פרטני מחוץ להליך חדלות הפירעון שכן זה עשוי להיחשב כהעדפת נושים ואפילו לחוסר תום לב.

מה קורה לאחר קבלת הבקשה ומתן הצו-

לאחר קבלת הבקשה ומתן הצו לפתיחת הליכי חדלות פירעון כנגד מגיש הבקשה, החוק מאפשר לנושי החייב, שכאמור מוגדר "יחיד" בלשון החוק, לעיין בבקשה ובנספחים שלה ולעמוד על מצבו הכלכלי של היחיד המשתקף מאותם מסמכים מצורפים.

107. (א)  ניתן צו לפתיחת הליכים לפי סעיף 105, רשאי נושה לעיין בצו וכן, בכפוף להוראות סעיף קטן (ב), בבקשת היחיד ובחלק הדוח והמסמכים הנוגעים לעניינו של היחיד שצורפו לבקשה, ולהעתיקם.

           (ב)  ציין היחיד כי פרטי מידע מסוימים בדוח שהגיש כוללים מידע אישי רגיש בעניינו לפי סעיף 104(ג), יעבירם הממונה לעיון הנושים רק אם שוכנע כי הדבר דרוש לנושה לשם הגשת בקשה לביטול הצו לפתיחת הליכים ולאחר שהביא בחשבון את הפגיעה בפרטיות הכרוכה בכך, ורשאי הממונה למסור רק חלק מהמידע או להתנות את מסירתו בתנאים.

           (ג)   הממונה רשאי להתיר לנושה לעיין בחלקים נוספים מהדוח ומהמסמכים שצורפו לבקשת היחיד הנוגעים לעניינם של בן זוגו של היחיד או של ילדיו, ולהעתיקם, אם שוכנע כי העיון בהם דרוש לנושה לשם הגשת בקשה לביטול הצו לפתיחת הליכים ולאחר שהביא בחשבון את הפגיעה בפרטיות הכרוכה בכך.

           (ד)  הממונה יקבע הוראות לעניין זכות העיון לפי סעיף זה.

הממונה על הליכי חדלות הפירעון יבחן את הבקשה, את נסיבותיו האישיות של היחיד, את המסמכים שצירף היחיד ואת נסיבותיו האישיות והוא ייתן, אם מצא כי יש להיעתר לבקשה, את הצו לפתיחת הליכי חדלות פירעון. הצו יכלול את הפרטים הבאים:

  1. עיכוב הליכי גבייה שננקטו כנגד היחיד.
  2. יתאפשר ליחיד לפתוח חשבון בנק ולנהל חשבון עו"ש ללא לקיחת אשראי.
  3. יתאפשר ליחיד לקבל כרטיס חיוב דביט (דיירקט).
  4. יוטל על היחיד עיכוב יציאה מהארץ.
  5. איסור שימוש בכרטיסי אשראי.
  6. איסור שימוש בהמחאות.
  7. היחיד יוגדר כ"לקוח מוגבל" בבנק ישראל.   

עיכוב הליכים לאחר מתן הצו לפתיחת הליכים-

אחד מהנושאים החשובים ביותר ליחיד שהגיש את הבקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון הוא עיכוב הליכי הגבייה כנגדו, וזאת לשם ניהול חייו הכלכליים באופן תקין ככל הניתן.

בענייו זה, סעיף 319 יז-יח לחוק מאפשר גם ליחיד שלא קיבל צו לפתיחת הליכים להגיש בקשה לעיכוב הליכים, באם יבקש להסדיר את חובו לנושיו באופן ישיר.

319יז. (א) יחיד שאין לגביו צו לפתיחת הליכים רשאי להגיש לבית המשפט בתקופה הקובעת בקשה לעיכוב הליכים לפי סימן זה, לשם גיבוש הסדר חוב עם בעלי העניין בו; היחיד ישלח העתק מהבקשה ומהמסמכים שצורפו לה לממונה.

           (ב)  היחיד יכלול בבקשה את הפרטים והמסמכים שיש לכלול בבקשה להבאת הסדר חוב לאישור בעלי העניין בו, למעט הסדר החוב המוצע, ויצרף לבקשה את כל אלה:

(1)   מתווה ראשוני להסדר החוב;

(2)   אם הסדר החוב דרוש לשם המשך הפעלת עסקו, יפרט היחיד את האמצעים למימון ההוצאות הכרוכות בהפעלת העסק עד אישור ההסדר ויצרף לבקשה תוכנית הפעלה כאמור בסעיף 319ג, והכול בהתאם למאפייני העסק;

(3)   דוח ופרטים כאמור בסעיף 104(ב);

(4)   הצהרה כי הוא מבין את ההוראות שיחולו עליו עם מתן ההחלטה על עיכוב ההליכים ומתחייב לעמוד בהן; הממונה יפרסם באתר האינטרנט שלו נוסח הצהרה מוצע ויפרט בו את ההוראות שיחולו על היחיד עם מתן ההחלטה כאמור באופן בהיר ונגיש.

עיכוב הליכים כחלק מהסדר חוב-

319יח. (א) בית המשפט יורה על עיכוב הליכים נגד יחיד, אם מצא שמתקיימים כל אלה, אלא אם כן מצא כי אין סיכוי סביר לאישור הסדר החוב בידי בעלי העניין בו ובידי בית המשפט:

(1)   עיכוב ההליכים נדרש לשם גיבוש הסדר החוב;

(2)   אין חשש סביר שעיכוב ההליכים יפגע פגיעה מהותית בנכסיו הקיימים של היחיד;

           (ב)  בית המשפט יורה כאמור בסעיף קטן (א), לבקשת היחיד, או אם מצא כי יש צורך בכך, לאחר קבלת עמדת הנושים.

           (ג)   בית המשפט לא יורה על עיכוב הליכים אם מצא כי מתקיים אחד מאלה:

(1)   יש חשש ממשי כי היחיד פועל במטרה להונות את נושיו;

(2)   יש חשש ממשי כי היחיד פועל לגריעת נכס מנכסיו במטרה להבטיח אותו מנושיו;

(3)   יש חשש ממשי כי היחיד עושה שימוש לרעה בעיכוב ההליכים.

(3)   לגבי יחיד המנהל עסק – אין חשש סביר שהפעלת העסק בתקופת עיכוב ההליכים תפגע בנושים, ויש אמצעים למימון ההוצאות הכרוכות בהפעלת העסק עד אישור הסדר החוב.

משך עיכוב ההליכים-

           (ד)  עיכוב ההליכים יהיה לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים, כפי שיורה בית המשפט; בית המשפט רשאי להאריך את התקופה האמורה בתקופות נוספות שלא יעלו במצטבר על 30 ימים, אם מצא כי יש במהלכן סיכוי סביר להשלמת אישור הסדר החוב בידי בעלי העניין בו ובידי בית המשפט וכי מתקיימים יתר התנאים בסעיפים קטנים (א) ו-(ג).

           (ה)  הורה בית המשפט על עיכוב הליכים, רשאי הוא לקבוע מועד להגשת בקשה להבאת הסדר חוב לאישור בעלי העניין בו, לקבוע מועד לכינוס אסיפות סוג לאישור הסדר החוב ולקבוע מועד להבאת הסדר החוב שאישרו בעלי העניין בו לאישור בית המשפט.

           (ו)   הממונה יפרסם הודעה על החלטה על עיכוב הליכים לגבי יחיד באתר האינטרנט של משרד המשפטים וישלח הודעה על כך ליחיד ולנושים שפרטי זהותם ידועים לו; מנהל ההסדר ימציא העתק מהבקשה וההחלטה בה למי שיורה בית המשפט ובתנאים שיורה.

עם זאת, חשוב מאוד להבין כי עצם הגשת הבקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון עצמה, לא מביאה להקפאה אוטומטית של ההליכים והשאלה אם להקפיא את הליכי הגבייה או לא, נתונה לבית המשפט בהתחשב בנסיבות, אבל ברוב המקרים בגלל שאי הקפאת ההליכים עשויה להוביל להעדפה בפועל של נושה אחד שפועל במהירות בהוצאה לפועל על פני נושים אחרים, ניתן יהיה לקבל עיכוב הליכים כבר באותו מועד על ידי פנייה בבקשה לעיכוב הליכים לפי סעיף 77א לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967.