דו"חות תקופתיים בהליך חדלות פירעון

דו"חות תקופתיים בחדלות פירעון מיועדים בראש ובראשונה לנהל מעקב אחרי הכנסותיו והוצאותיו של היחיד במהלך ניהול הליכי חדלות פירעון לשם התחקות אחר אורך חייו מחד, ומאידך לעזור בשיקומו הכלכלי אם התנהלות זו הביאה אותו לכדי חדלות הפירעון.

דרישה זו היא אחת הדרישות שהכי מפריעה לחייבים בהליך חדלות פירעון בשל כך כי רבים מהחייבים חשים כי מעקב זה חודר לפרטיותם באופן בלתי סביר.

דו"חות תקופתיים בחדלות פירעון- הוראות החוק

תקנה 108 לתקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ט- 2019 (להלן: "התקנות") קובעת את החובה להגיש דו"חות תקופתיים בהליך חדלות פירעון על הכנסותיו והוצאותיו של היחיד:

108. (א)  היחיד יגיש במהלך הליכי חדלות הפירעון לממונה דוח על הכנסות והוצאות כשהוא חתום בחתימת היחיד, בצירוף אסמכתאות; דוח כאמור יהיה נתמך בהצהרה.

           (ב)  דוח על הכנסות והוצאות יוגש באופן מקוון, ואולם יחיד שאינו מיוצג רשאי להגיש דוח כאמור שלא באופן מקוון במשרדי הממונה במחוז שבו מתנהל ההליך במסירה אישית או בדואר רשום.

תקנה 107 לתקנות מגדירה מהן הדו"חות על ההכנסות וההוצאות-

107. בפרק זה, "דוח על הכנסות והוצאות" – דוח תקופתי הכולל מידע בדבר הכנסותיו והוצאותיו של היחיד ובן זוגו, ילדיו הקטינים ומי שפרנסתם עליו.

ותקנה 109 לתקנות קובעת את תדירות הגשת דו"חות תקופתיים בחדלות פירעון-

109. (א)  בתקופה שממתן צו לפתיחת הליכים עד מתן צו לשיקום כלכלי, יגיש היחיד דוח על הכנסות והוצאות כאמור אחת לחודשיים, אלא אם כן הורה לו הממונה אחרת.

מטרות הגשת הדו"חות:

המטרה בהגשת דו"חות אלה היא כפולה- הראשונה, לפקח על ניהול ההליך התקין והשנייה לסייע בשיקומו של היחיד.

המטרה הראשונה היא, כאמור, לפקח על התנהלות היחיד ולבחון את הכנסותיו והוצאותיו. התכלית לכך היא ברורה והיא לוודא כי ליחיד אין מקורות הכנסה עליהם לא דיווח ובכך עשוי להכשיל את ההליך ולפגוע בזכותם של הנושים שלו להיפרע ממנו במידת האפשר.

המטרה השנייה היא כאמור לנסות ולהביא לשיקומו הכלכלי של היחיד. הדו"חות החודשיים למעשה מחייבים את היחיד, ואת בני משפחתו, לבחון מדי תקופת דיווח את הכנסותיהם והוצאותיהם ובכך לבחון הלכה למעשה את האופן בו הם מתנהלים ובכך יש מעין חינוך כלכלי שאמור למנוע מהם להגיע למצב כלכלי שכזה בעתיד ובכלל להתנהל כלכלית באופן טוב ומתוכנן.

מהם למעשה אותם דו"חות?

לאחר מתן צו פתיחת ההליכים, מחויב היחיד להגיש לממונה דו"ח תקופתי עבור, בדרך כלל, החודשיים שקדמו למועד הגשת הדו"ח, והוא מחויב לחתום על הדו"ח ולצרף אליו את האסמכתאות שמעידות על נכונות הפרטים שציין בדו"ח.  

תקנה 110 לתקנות קובעת כי:

110. (א)  עם מתן צו לפתיחת הליכים לגבי יחיד בעל חובות בסכום נמוך, יחולו על הליכי חדלות הפירעון של היחיד, המתנהלים אצל רשם ההוצאה לפועל, ההוראות לפי תקנות אלה החלות על הליכי חדלות פירעון של יחיד המתנהלים לפי צו לפתיחת הליכים שנתן הממונה, בשינויים המחויבים ובשינויים הקבועים בפרק זה.

 

פירוט הדו"חות וחתימת היחיד:

קיימת חשיבות רבה לחתימה על הדו"ח על ידי היחיד עצמו, גם אם הוא מיוצג על ידי עורך דין, וזאת לשם ווידוא כי הנתונים עליהם דיווח היחיד הם נכונים. אם יתברר כי היחיד דיווח נתונים לא נכונים, או העלים נתונים, הוא מסתכן אפילו בביטול ההליך כולו ואף חמור מכך.  

הדו"ח כולל פירוט על כלל ההכנסות וההוצאות של החייב עצמו, בן זוגו ושל ילדיו שסמוכים על שולחנו, היינו, שהוא מפרנס אותם והם מתגוררים עמו בבית.

הדו"ח דורש פירוט על גובה ההכנסה, בדר"כ לפי תלושי השכר של החייב ובן זוגו, אך בעיקר נדרשת רמת פירוט גבוהה בגין חלוקת ההוצאות, כגון- כמה כסף הופנה לצריכה פרטית של מזון, כמה כסף הוציאה המשפחה על ביגוד, כמה על אינטרנט, חשבונות סלולר, כמה הוציאו על שכירות, ארנונה ועוד.

רמת הפירוט הגבוהה גורמת לעיתים לתחושת חוסר נוחות אצל החייבים של מעין "מעקב" אחר אורח חייהם, ויש בכך מן האמת כי בכל אופן מדובר בהליך מאוד יסודי, מעמיק שבא מצד אחד ובראש ובראשונה להגן על החייב ולעזור לו להשיב את חייו למסלולם הכלכלי הרגיל ומצד שני לא יכול לזנוח את טובת הנושים ולפיכך נדרש לבדוק כי אורח חייו של היחיד מתאים להגדרתו החדשה כחדל פירעון ולמען מקסום יכולת ההחזר הפנויה שלו למען העשרת קופת הנשייה.

הגשת הדו"חות-

בדרך כלל הדו"ח עצמו יוגש באופן מקוון במערכת הממו-נט, המערכת המקוונת של הממונה על הליכי חדלות הפירעון, אבל במקרה בו היחיד לא מיוצג והוא לא מצליח להסתדר עם הגשת הדו"ח באופן מקוון, הוא יורשה להגיש את הדו"ח בדואר.

תקנה 111 לתקנות קובעת את אופן הגשת הדו"חות-

111. (א)  בקשה לצו לפתיחת הליכים ודוח על מצבו הכלכלי שמגיש יחיד יהיו ערוכים לפי טופס 5 שבתוספת; הטופס יאומת בתצהיר ויהיה חתום בחתימת היחיד;

צרו קשר עם עו"ד שלומי ברדוגו

דילוג לתוכן